Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel

Marleen Out
Kamer van Koophandel nr.58627928
Zilvergracht 60
2652 KG Berkel en Rodenrijs
+31(0)6 48 150 254
mail@marleenout.nl

 1. Definities
  • Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
  • Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
  • Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  • Overeenkomst op afstand: Overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
  • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
  • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Marleen Out zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Door te bestellen geeft de consument te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Marleen Out. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 1. Algemeen
  • Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
  • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
  • De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  • Marleen Out kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Houdt u er rekening mee dat kleuren per scherm kunnen variëren.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod van Marleen Out en het voldoen aan de daarbij door Marleen Out gestelde voorwaarden.
  • Indien consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Marleen Out onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien blijkt bij de aanvaarding van de overeenkomst dat door de consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, hebben wij het recht om pas aan onze verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

 1. Levering
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
  • De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. Mocht uw bestelling langer dan 30 dagen onderweg zijn, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Er is dan waarschijnlijk een probleem met de bezorging.
  • Consument heeft het recht te ontbinden wanneer de levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betaling uiterlijk binnen 30 dagen vergoeden.
  • Het risico tijdens het transport van de door de consument bestelde artikelen is voor de webwinkel van Marleen Out. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op de Consument. Als de Consument besluit het artikel af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 

 1. Ontbindingsrecht
  • Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
  • Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
  • Indien de consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden (per e-mail). Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
  • Producten dien gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden.
  • In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
  • Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
  • Webwinkel vergoed de van de consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

 

 1. Uitsluiting Ontbindingsrecht
  • Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor producten die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
  • Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

 1. Klachten en geschillen
  • De overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen, volledig en duidelijke omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
  • Bij de webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

 

 1. Recht van intellectueel eigendom
  • Marleen Out heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Marleen Out gebruikt te maken van de in 9.1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.
 2. Privacy
  • Marleen Out verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  • Marleen Out verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   - het afhandelen van betaling.
   - u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   - Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Marleen Out bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van facturen: 7 jaar bij de belastingdienst.
  • Marleen Out verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Marleen Out maakt gebruik van functionele cookies om de website optimaal te laten functioneren. De analytische cookies worden geanonimiseerd. Dusdanig opgeslagen dat ze niet herleid kunnen worden naar een natuurlijk persoon.

 

 

 

Terms and Conditions -EN

 

Terms and conditions webshop

Marleen Out
Chamber of Commerce No. 58627928
Zilvergracht 60
2652 KG Berkel and Rodenrijs
+31 (0) 6 48 150 254
mail@marleenout.nl

 

 1. Definitions
 • Reflection period: period within which the consumer can make use of his right of cancellation.
 • Consumer: natural person, not acting in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the webshop.
 • Dissolution right: right of the consumer to withdraw from the distance contract within the specified cooling-off period.
 • Distance contract: Agreement between the consumer and the web store, created remotely by using a system intended for that purpose.
 • In writing: written also includes electronic communication, such as e-mail, provided that the identity of the sender and the authenticity of the communication are sufficiently established.

 

 1. Applicability General conditions
 • The General Terms and Conditions apply to all offers, agreements and deliveries from Marleen Out, unless explicitly agreed otherwise in writing.
 • By ordering, the consumer indicates that he agrees to the General Terms and Conditions of Marleen Out. We cannot accept liability for the consequences of text errors.

 

 1. General
 • All prices stated on the website include VAT and exclude shipping costs.
 • If shipping costs are charged, this will be clearly stated in time for the conclusion of the agreement. In addition, these costs will be shown separately in the ordering process.
 • The content of the website has been compiled with the utmost care. However, we cannot guarantee that all information on the website is correct and complete at all times. All prices and other information are therefore subject to obvious programming and typing errors.
 • Marleen Out cannot be held responsible for (color) deviations due to screen quality. Please note that colors may vary per screen.

 

 1. Conclusion of the agreement

 

 • The Agreement is concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer of Marleen Out and compliance with the conditions set by Marleen Out.
 • If the consumer has accepted the offer electronically, Marleen Out will send a confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer has the option to dissolve the agreement.
 • If it becomes apparent upon acceptance of the agreement that incorrect information has been provided by the consumer, we have the right to fulfill our obligations only after the correct information has been received.

 

 1. Delivery
 • The place of delivery is the address that the consumer has made known to the webshop.
 • The webshop will deliver orders within 30 days at the latest, unless a longer delivery period has been agreed. The web store will report delays in delivery in a timely manner. If your order is on the road for more than 30 days, I request you to contact me. There is probably a problem with the delivery.
 • The consumer has the right to dissolve if the delivery only takes place after these 30 days or can take place without this having been agreed in advance. The webshop will, in case of dissolution, reimburse the payment received from the consumer within 30 days.
 • The risk during the transport of the items ordered by the consumer is for the web shop of Marleen Out. As soon as the products to be delivered have been delivered to the specified delivery address, the risk is transferred to the Consumer. If the Consumer decides to collect the article, the risk passes when the products are transferred.

 

 1. Dissolution right
 • The consumer has the right to dissolve the agreement without giving any reason within 14 days after receipt of the product or a representative designated in advance by the consumer.
 • During this period, the consumer will handle the product and packaging with care. The consumer will only unpack or use the product to the extent that this is necessary for the assessment of the product.
 • If the consumer wishes to make use of the right of cancellation, he must report this in writing to the webshop within the cooling-off period (by e-mail). Webshop will immediately send a confirmation of this message.
 • Products must be returned to the web store together with all accessories supplied and as much as possible in the original condition and packaging.
 • In case of dissolution, the costs of the return shipment will be borne by the consumer.
 • After dissolution, the consumer must return the product within 14 days in accordance with the provisions in paragraph 4.
 • Webshop will reimburse the payments received from the consumer no later than 14 days after termination.

 

 1. Exclusion Right of dissolution
 • The right of dissolution is excluded for products that have been created by the webshop in accordance with the consumer's specifications.
 • The right of dissolution is excluded for products that are clearly personal in nature.

 

 1. Complaints and disputes
 • The agreements between webshop and consumer are exclusively governed by Dutch law.
 • Complaints about the implementation of the agreement must be reported fully and clearly described in writing to the webshop within a reasonable time, but no later than 14 days.
 • Complaints submitted to the web store will be answered within 14 days of receipt of the complaint. If the complaint cannot be resolved within 14 days, the webshop will report this in time and give an indication of the period within which the consumer may expect a solution.

 

 1. Intellectual property right
 • Marleen Out has and retains all intellectual property rights that rest or can be established on the design.
 • It is not permitted to use the rights referred to in 9.1 in the broadest sense of the word, including (but not limited to) making reproductions, without the permission of Marleen Out.

 

 

 1. Privacy
 • Marleen Out processes your personal data because you use our services and/or because you provide them yourself.
 • Marleen Out processes your personal data for the following purposes:

      - handling payment.

      - to call or e-mail you if necessary to carry out the services

      - To deliver goods and services to you.

 • Marleen Out does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. The legal storage period of invoices: 7 years with the tax authorities.
 • Marleen Out does not sell your data to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.
 • Marleen Out uses functional cookies to make the website function optimally. The analytical cookies are anonymized. Stored in such a way that they cannot be traced back to a natural person.