Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel

Marleen Out
Kamer van Koophandel nr. 58627928
BTW-nummer NL154049815B01
Zilvergracht 60
2652 KG Berkel en Rodenrijs
+31(0)6 48 150 254
mail@marleenout.nl

1. Definities
1.1 Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
1.2 Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
1.3 Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.4 Overeenkomst op afstand: Overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
1.5 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Marleen Out zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door te bestellen geeft de consument te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Marleen Out. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Algemeen
3.1 Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Marleen Out kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Houdt u er rekening mee dat kleuren per scherm kunnen variëren.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod van Marleen Out en het voldoen aan de daarbij door Marleen Out gestelde voorwaarden.
4.2 Indien consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Marleen Out onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt bij de aanvaarding van de overeenkomst dat door de consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, hebben wij het recht om pas aan onze verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5. Levering
5.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
5.2 De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. Mocht uw bestelling langer dan 30 dagen onderweg zijn, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Er is dan waarschijnlijk een probleem met de bezorging.
5.3 Consument heeft het recht te ontbinden wanneer de levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betaling uiterlijk binnen 30 dagen vergoeden.
5.4 Het risico tijdens het transport van de door de consument bestelde artikelen is voor de webwinkel van Marleen Out. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op de Consument. Als de Consument besluit het artikel af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6. Ontbindingsrecht
6.1 Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
6.2 Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
6.3 Indien de consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden (per e-mail). Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
6.4 Producten dien gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden.
6.5 In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
6.6 Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
6.7 Webwinkel vergoed de van de consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

7. Uitsluiting Ontbindingsrecht
7.1 Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor producten die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
7.2 Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

8. Klachten en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen, volledig en duidelijke omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
8.3 Bij de webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

9. Recht van intellectueel eigendom
9.1 Marleen Out heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.
9.2 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Marleen Out gebruikt te maken van de in 9.1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.